Główny specjalista ds. instalacji gazów medycznych i technicznych

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na stanowisku Głównego specjalisty ds. gazów medycznych i technicznych.

Ogólny zakres obowiązków:

Nadzór nad stanem technicznym i utrzymaniem w ciągłej sprawności eksploatacyjnej instalacji i urządzeń gazów medycznych i technicznych oraz próżni w obiektach UCK WUM (CSK, DSK, SKDJ, UCP). Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych i technicznych do oddziałów i do obiektów UCK WUM.

Podstawowe zadania:

 • Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury – instalacje i urządzenia gazów medycznych i technicznych oraz próżni w  UCK WUM w szpitalach: DSK ul. Żwirki i Wigury 63A, CSK  ul. Banach 1a, SKDJ ul. Lindleya 4 oraz UCP przy ul. Pawińskiego 7, w Warszawie,
 • Zapewnienie prawidłowych parametrów działania instalacji i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i przepisami prawa,
 • Kierowanie zespołem Specjalistów ds. Gazów Medycznych, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad podległymi pracownikami,
 • Organizowanie obsługi technicznej instalacji i systemów Obiektów przez podległy zespół pracowników,
 • Przygotowanie i procedowanie dokumentacji przetargowej na zakres dostaw gazów, modernizacji oraz naprawy instalacji i urządzeń,
 • Organizacja i zapewnianie dostaw w tym zamawianie gazów medycznych na potrzeby użytkowników,
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie prowadzonych zagadnień.
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji prac modernizacyjnych i naprawczych
 • Organizowanie i nadzór nad przeglądami urządzeń i instalacji wykonywanymi przez serwisy zewnętrzne,
 • Egzekwowanie od Wykonawców instalacji i Wykonawców prac w obiektach, usuwania zgłaszanych wad i usterek oraz wypełniania zobowiązań gwarancyjnych,
 • Diagnozowanie przyczyn powstawania awarii i zapobieganie ich występowaniu,
 • Organizowanie, przeprowadzanie i uczestnictwo w szkoleniach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zarówno dla podległych pracowników, jak i dla siebie,
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu w podległym zakresie, rejestru materiałów eksploatacyjnych zużywających się, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do planowania i rozliczania czasu pracy w tym grafików pracowników itp.
 • Opracowywanie i przestrzeganie procedur i instrukcji eksploatacyjnych

Wymagania:

 • Wyksztalcenie wyższe: kierunki instalacyjne (sanitarne itp.);
 • Doświadczenie na podobnych stanowiskach;
 • Dbałość o jakość pracy, współpraca z zespołem, komunikatywność;
 • Umiejętność podejmowania decyzji w warunkach „trudnych”, praca pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Dyspozycyjność i wysokie zaangażowanie w realizowane zadania;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, zdecydowanie i efektywność w działaniu.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego;
 • Stabilną i ciekawą pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) data urodzenia;
  3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
  a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
  1) wykształcenie;
  2) kwalifikacje zawodowe;
  3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
  1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
  2) numer telefonu;
  3) adres e-mail;
  4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 28 marca 2023 14:59
Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2023 14:59