Hydraulik – Konserwator Instalacji Sanitarnych

Opis stanowiska:

 • Utrzymywanie w budynkach Szpitalnych prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji kanalizacyjnych.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń, instalacji i sieci.
 • Wykonywanie napraw planowanych i modernizacji sieci, instalacji i urządzeń.
 • Wykonywanie konserwacji, napraw urządzeń sanitarnych, wymiany armatury, naprawy urządzeń sanitarnych.

 Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata.
 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe.
 • Poszukujemy osoby potrafiącej samodzielnie rozwiązywać problemy.
 • Umiejętności techniczne i remontowo-budowlane oraz w zakresie prac sanitarno- hydraulicznych, umiejętności związane z obsługą elektronarzędzi.
 • Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu,
 • Dbałość o jakość wykonywanej pracy.
 • Punktualność, komunikatywność, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość i brak przeciwskazań do pracy zmianowej – 24h/dobę, 7dniw tygodniu.

 Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w przyjaznym zespole.

Oferty zawierające cv z dopiskiem „Hydraulik Konserwator Instalacji Sanitarnych ” prosimy składać na adres e-mail: kadry@spdsk.edu.pl

UCK WUM informuje, że:

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu tel. 22 317 91 35

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:
Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. data urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
 1. wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
 2. numer telefonu;
 3. adres e-mail;
 4. informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Autor: Jakub Kuzdra, 10 stycznia 2020 11:02
Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 11:02