Informatyk I linii wsparcia

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
poszukuje osoby na stanowisko:
Informatyk I linii wsparcia

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • bieżąca opieka nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego – stacji roboczych (okresowa kontrola stanu technicznego i warunków, w których działa sprzęt komputerowy),
 • okresowa kontrola i konserwacja oprogramowania i zawartości dysków twardych komputerów  (aktualizacja oprogramowania oraz sterowników, usuwanie zbędnych programów i plików itp.),
 • regularna kontrola antywirusowa (aktualizacje baz wirusów, instalowanie oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach podłączonych do sieci),
 • konserwacja i bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, w zakresie posiadanych uprawnień oraz zgłaszanie uszkodzonego sprzętu do serwisu w przypadku niemożności usunięcia awarii we własnym zakresie lub gdy sprzęt jest na gwarancji,
 • konfiguracja komputerów, terminali i drukarek do pracy w sieci komputerowej,
 • modernizacje sprzętu mające na celu usprawnienie jego działania i dostosowanie do bieżących potrzeb pracowników,
 • bieżąca obsługa zgłoszeń od użytkowników i udzielanie pomocy informatycznej wynikającej z bieżących potrzeb pracowników w ramach pierwszej linii wsparcia,
 • udział w likwidacji zużytego lub zniszczonego sprzętu komputerowego,
 • analizowanie potrzeb w zakresie zakupu i modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, sporządzanie zapotrzebowania i organizowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innego drobnego sprzętu komputerowego,
 • współpraca z administratorami sieci informatycznej, administratorami systemów informatycznych oraz  administratorami aplikacji w zakresie obsługi kont użytkowników do systemów pracujących w szpitalu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi strony intranet i  strony www szpitala,
 • drukowanie etykiet z kodami kreskowymi do badań laboratoryjnych.
 • przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych od strony merytorycznej w zakresie informatyzacji jednostki
 • przestrzeganie  zasad i obowiązków zawartych w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązujących w szpitalu, przestrzeganie zasad i obowiązków wynikających z Zarządzeń Dyrektora obowiązujących w szpitalu,
 • pozostałe czynności o charakterze informatycznym zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 Wymagania i kwalifikacje:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość systemu Windows 7/8/10
 • dobra znajomość programów biurowych Office
 • znajomość rozwiązań domenowych Active Directory
 • znajomość sieci oraz protokołów internetowych takich jak DHCP, DNS
 • rozwinięte zdolności interpersonalne
 • wysoka komunikatywność, samodzielność i inicjatywa w pracy
 • kultura osobista na wysokim poziomie

w przesyłanej aplikacji proszę  o podanie oczekiwanej stawki wynagrodzenia

 Oferujemy:

 • pracę z doświadczonym zespołem,
 • możliwość rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji,
 • niezbędne narzędzia do pracy.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o składanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl z dopiskiem „Informatyk

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) data urodzenia;
  3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
  a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
  1) wykształcenie;
  2) kwalifikacje zawodowe;
  3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
  1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
  2) numer telefonu;
  3) adres e-mail;
  4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 16 czerwca 2021 09:54
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2021 09:54