Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centralny Szpital Kliniczny
w Warszawie, przy ul. Banacha 1A

ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH; Centralny Blok Operacyjny, Odział Intensywnej Terapii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pododdział Pooperacyjny II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Stacja Dializ Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( podać nazwę oddziału)  UniwersyteckiegoCentrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego SP CSK (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Działu Spraw Pracowniczych i Płac upływa w dniu 30 czerwca 2020 Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( podać nazwę oddziału)  UniwersyteckiegoCentrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny”, w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Centralny Szpital Kliniczny Dział Spraw Pracowniczych i Płac (Blok E, II piętro) ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa;
 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac.

Informujemy, że:

 • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej, posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro .
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Szpitala (Blok E, II piętro);
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem /22/ 599-17-39

Autor: Kinga Opałka, 4 czerwca 2020 12:33
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 12:33