Lekarz Neonatolog

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
poszukuje osoby na stanowisko:
Lekarz Neonatolog

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Ordynatora/Kierownika Oddziału.
 • Ścisła współpraca z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału na zasadach określonych przez Ordynatora/Kierownika Oddziału w zakresie ustalenia rozpoznania i kierunku leczenia pacjentów objętych opieką.
 • Leczenie pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i techniczną w zakresie możliwości Szpitala.
 • Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie odpowiednim do posiadanych umiejętności i specjalności.
 • Udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
 • Należyte prowadzenie dokumentacji medycznej (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga środków odurzających i psychotropowych), a także terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi przez DSK umowami (NFZ, MZ, inne podmioty).
 • Przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta.
 • Dbanie o jakość udzielanych świadczeń i bezpieczeństwo terapii zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami jakości.

Poszukiwane kompetencje:

 • Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:

 • Forma i zakres współpracy do uzgodnienia

Kontakt:

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o składanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl z dopiskiem „Ogłoszenie lekarz neonatolog”

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu: e-mail: iod@spdsk.edu.pl, tel. 22 317 91 35
4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:
•             Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
1.            imię (imiona) i nazwisko;
2.            data urodzenia;
3.            dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
1.            wykształcenie;
2.            kwalifikacje zawodowe;
3.            przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
•             Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
1.            wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
2.            numer telefonu;
3.            adres e-mail;
4.            informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.
Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.
6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.
7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:
1.            w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
2.            w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;
W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
1.            prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2.            prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
3.            prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
4.            prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

•             Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

•             Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 16 czerwca 2020 10:57
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2020 10:57