Malarz

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
poszukuje osoby na stanowisko
Malarza

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania szczegółowe:

 • wykonywanie prac malarskich różnego rodzajów budynków i powierzchni,
 • uzupełnianie ubytków,
 • nakładanie tapet,
 • przygotowywanie podłoża pod malowanie,
 • prace remontowe i konserwacyjne,
 • gruntowanie tynków,
 • powierzchni drewnianych,
 • metalowych i betonowych,
 • wykonywanie drobnych prac budowlanych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe, preferowany profil: malarz;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 1 rok w zawodzie malarza;
 • niezbędne umiejętności zawodowe:
  • umiejętność wykonywania prac malarskich w pomieszczeniach różnego rodzaju budynków,
  • umiejętność wykonywania wypraw gipsowych, szpachlowanie, przyrządzanie i mieszanie farb oraz zapraw malarskich, reperacja powłok malarskich i podłoża,
  • umiejętność naklejania tapet,
  • umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: drabina, podesty, rusztowania, mieszalniki, sprężarki, pistolety natryskowe itp.,
  • wytrwałość, dokładność i cierpliwość przy wykonywaniu rutynowych, często monotonnych czynności,
  • umiejętność dobierania i komponowania kolorów do rodzaju i przeznaczenia wnętrz,
  • umiejętność wykonywania konstrukcji nośnych z gotowych profili stalowych lub listew drewnianych do stawiania ścianek działowych, izolowania stropów płytami k-gp itp.,
  • umiejętność montażu płyt gipsowo – kartonowych na ścianach i sufitach.


Dodatkowe wymagania:

 • znajomość najnowszych technologii malarskich i posługiwania się różnymi technikami i metodami pracy z zakresu malowania,
 • umiejętność układania glazury,
 • sprawność fizyczna,
 • precyzyjność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra samoorganizacja.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dogodną lokalizację,
 • pracę w profesjonalnym, doświadczonym zespole.

 • Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o składanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl z dopiskiem „Malarz
 • Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  UCK WUM informuje, że:

  1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

  3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

  4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

  • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
   1) imię (imiona) i nazwisko;
   2) data urodzenia;
   3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
   a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
   1) wykształcenie;
   2) kwalifikacje zawodowe;
   3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
   1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
   2) numer telefonu;
   3) adres e-mail;
   4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

  Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

  5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

  6. ODBIORCY DANYCH

  Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

  7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

  1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
  2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

  W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

  • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

  • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

  Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

  Autor: Kinga Opałka, 17 lutego 2022 13:29
  Ostatnia modyfikacja: 17 lutego 2022 13:35