Naczelna Pielęgniarka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DYREKTORA
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej (podać oddział jakiego dotyczy konkurs)

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindley`a 4 sekretariat Dyrekcji SK DJ w lokalizacji Lindleya 4, pawilon 20, I piętro.

 – za pośrednictwem poczty na adres:. UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 02-005 Warszawa ul. Lindley`a 4

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 17 kwietnia 2023 r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej,
  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus są udostępnione na stronie https://uckwum.pl/szpital-kliniczny-dzieciatka-jezus/

  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 502 12 22,22 502 11 54 (w godzinach 8.00-15.00).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem – iod@spdsk.edu.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Autor: Kinga Opałka, 5 kwietnia 2023 11:34
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2023 11:34