Pielęgniarka Oddziałowa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
w Warszawie, przy ul. Lindleya 4

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH oddziałów: Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Ortopedii i Endprotezoplastyki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,  Klinika Dermatologicznej, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( podać nazwę oddziału)  UniwersyteckiegoCentrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Naczelnej Szpitala upływa w dniu 28 lutego 2020 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( podać nazwę oddziału)  UniwersyteckiegoCentrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”, w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpital Dzieciątka Jezus, Naczelna Pielęgniarka ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa;
 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia u Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus ul. Lindleya 4, paw. XIX parter.

Informujemy, że:

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro .
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać na stronie internetowej Szpitala;
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem /22/ 502-12-22
Autor: Jakub Kuzdra, 21 lutego 2020 11:27
Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2020 11:27