Pielęgniarka/Pielęgniarz w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
miejsce pracy: Warszawa ul. Lindleya 4

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarki / Pielęgniarza w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Wymagania:

 • średnie wykształcenie medyczne, ukończone studia wyższe będą dodatkowym atutem,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • 2- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • mile widziane ukończone kursy specjalistyczne z zakresu leczenia ran, szczepień ochronnych, RKO, wykonywania EKG oraz krwiolecznictwa,
 • orientacja na pacjenta, empatia, oraz dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (lub części etatu) na podstawie umowy o pracę, dopuszczalna jest także inna forma zatrudnienia,
 • pracę w trybie zmianowym,
 • miłą i przyjazną atmosferę w miłym i dynamicznym zespole.

Oferty należy przesyłać na adres: np.skdj@uckwum.pl

Szpital zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

UCK WUM informuje, że:

 1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.
 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu e-mail: iod@spdsk.edu.pl, tel. 22 317 91 35
 4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:
  – Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
  a) imię (imiona) i nazwisko;
  b) imiona rodziców;
  c) data urodzenia;
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  e) wykształcenie;
  f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  – Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
  a) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
  b) numer telefonu;
  c) adres e-mail;
  d) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.
  Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.
 6. ODBIORCY DANYCH
  Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.
 7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:
  a) w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcyod dnia udostępnienia danych przez kandydata;
  b) w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;
  W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  c) prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:
  Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………………… .”
  Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych ,wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 26 lutego 2020 12:21
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2020 12:26