Pielęgniarki Oddziałowe Klinik Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTORA

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej- oddział, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – Blok Operacyjny, Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych-Stacja Dializ.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej (podać oddział jakiego dotyczy konkurs) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (podać oddział jakiego dotyczy konkurs)

Dokumenty można złożyć;
– osobiście w siedzibie UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindley`a 4 Paw.20 parter Naczelna Pielęgniarka
– za pośrednictwem poczty na adres:. UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 02-005 Warszawa ul. Lindley`a 4

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 25 lutego 2023 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej,
  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus są udostępnione na stronie https://uckwum.pl/szpital-kliniczny-dzieciatka-jezus/

  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 502 12 22,22 502 11 54 (w godzinach 8.00-15.00).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

• Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem – iod@spdsk.edu.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Autor: Kinga Opałka, 7 lutego 2023 15:30
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2023 08:30