Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem :

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • doradczym Dyrektora.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania kierownikowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
 • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku,
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  f) regulaminu organizacyjnego;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

W skład Rady Społecznej wchodzą :

 1. Jakub Szulc – Przewodniczący Rady Społecznej
 2. Joanna Adasik – Członek Rady Społecznej
 3. Seweryn Portas – Członek Rady Społecznej
 4. Tatiana Garstka –  Członek Rady Społecznej
 5. Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Członek Rady Społecznej
 6. Iwona Czerwińska – Członek Rady Społecznej
 7. Grzegorz Juszczyk – Członek Rady Społecznej
 8. Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski – Członek Rady Społecznej
 9. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski – Członek Rady Społecznej
 10. dr hab. n. med. Zoulikha Jabiry – Zieniewicz – Członek Rady Społecznej
 11. dr hab. n. med. Maciej Niewada – Członek Rady Społecznej

Powrót

Autor: Krzysztof Buczyński, 23 września 2016 09:30
Ostatnia modyfikacja: 16 września 2021 13:50