Rada Społeczna

ZARZĄDZENIE NR 129/2022 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rada Społeczna jest organem :

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • doradczym Dyrektora.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania kierownikowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
 • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku,
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  f) regulaminu organizacyjnego;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
Autor: Kinga Opałka, 18 czerwca 2020 13:27
Ostatnia modyfikacja: 10 września 2022 00:00