SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / Pielęgniarka epidemiologiczna

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a zatrudni do pracy:

SPECJALISTA ds. EPIDEMIOLOGII / Pielęgniarka epidemiologiczna

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

Zakres obowiązków:

 • współuczestniczenie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • nadzór i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych szpitala;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów, zasad postępowania procedur dotyczących systemu kontroli zakażeń;
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych;
 • edukacja personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • uczestniczy w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym (wdrożenie zasad izolacji);
 • współuczestniczenie w nadzorze nad ochroną zdrowia personelu (szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej).

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego np. kopie świadectw pracy
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny, ul Banacha 1A, 02-097 Warszawa

z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. epidemiologii/pielęgniarka epidemiologiczna”

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt z Naczelnym Pielęgniarzem Centralnego Szpitala Klinicznego pod nr tel. (022) 599-29-10 w godz. 8.00-14.00.

UCK WUM informuje, że:

 1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu
e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

 • RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • data urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
 • wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

 • ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

 • CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 • PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Jakub Kuzdra, 4 czerwca 2020 08:57
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 08:57