Specjalista ds. instalacji HVAC & R

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. instalacji HVAC & R

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Nadzór i utrzymanie infrastruktury, instalacji oraz systemów technicznych szpitali w zakresie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz grzewczych, realizowany między innymi poprzez:

 1. Sprawdzanie poprawności działania i utrzymanie ich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej zgodnie z dokumentację techniczną i przepisami eksploatacji urządzeń energetycznych, DTR urządzeń i instrukcjami obsługi, zaleceniami producentów urządzeń itd.
 1. Realizację bieżących obchodów, okresowych przeglądów, konserwacji instalacji i systemów,
 1. Przygotowanie i wykonanie prac naprawczych usterek i uszkodzeń,
 1. Nadzór nad firmami serwisowymi (Gwarantami), kontrola przeprowadzanych przez nich przeglądów gwarancyjnych i usuwania wad.
 1. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu w podległym zakresie, w tym ksiąg obsługi bieżących awarii i usterek oraz czynności serwisowych i przeglądów,
 1. Odbiór dostaw oraz bieżące utrzymanie materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla podległych instalacji i systemów,
 1. Zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów powstałych w podległym zakresie.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Dyspozycyjność i gotowość podjęcia pracy w układzie zmianowym,
 • Posiadanie doświadczenia w utrzymani instalacji i urządzeń lub też chęć zdobycia takiego doświadczenia / przyuczenia się w omawianym zakresie.

Miele widziane:

 • Doświadczenia w realizacji instalacji sanitarnych lub ich utrzymania w ruchu,
 • Uprawnienia w zakresie utrzymania instalacji grzewczych i chłodniczych,
 • Inne uprawnienia i certyfikaty (np. serwisowe) związane z instalacjami i urządzeniami w przedmiotowym zakresie.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Mile widziane dokumenty

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i kompetencje

Oferty zawierające cv
prosimy składać na adres e-mail: kadry@spdsk.edu.pl

UCK WUM informuje, że:

 1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu
tel. 22 317 91 35

 1. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. data urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
 1. wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
 2. numer telefonu;
 3. adres e-mail;
 4. informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

 1. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………………… .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Autor: Jakub Kuzdra, 10 stycznia 2020 11:14
Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 11:14