Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Bieżące monitorowanie planowanych i trwających naborów/konkursów o dofinansowanie i analiza warunków aplikowania pod kątem możliwości pozyskania finansowania dla potrzeb inwestycyjnych CK WUM– środki unijne, środki krajowe, granty, w tym zagraniczne itp.;
 • Przygotowywanie kompleksowe lub elementów dokumentacji aplikacyjnej (np. analizy demograficzne, epidemiologiczne, analizy zasadności w kontekście dokumentów strategicznych, map potrzeb zdrowotnych itp., przygotowywanie oświadczeń, zestawień, budżetów, harmonogramów (z wyłączeniem sporządzania samodzielnie analiz finansowo-ekonomicznych); Weryfikacja dokumentacji naboru, jeśli będzie przygotowywana przez podmiot zewnętrzny;
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o środki w ramach ustawy budżetowej – Programów inwestycyjnych, wniosków zakupowych wraz z załącznikami, w tym przygotowywanie wkładu merytorycznego lub kompleksowe sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o celowości inwestycji (IOWISZ);
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie/dotacyjnych i obsługa procesu realizacji w związku z montażem finansowym przedsięwzięcia – monitoring, rozliczanie i działania sprawozdawcze w projektach, zgodnie z umowami oraz udział w czynnościach kontrolnych;

Wymagania:

 • Umiejętność poszukiwania i dokonywania analizy dokumentów i aktów prawnych w kontekście budowania argumentacji, uzasadnień, zestawień itp. na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne oraz sporządzania adekwatnego materiału do wykorzystania w procesie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej;
 • Bardzo dobra obsługa aplikacji biurowych, w szczególności Excel;
 • Znajomość ogólnych zasad finansowania projektów ze środków zewnętrznych, w tym budżetu państwa;
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych;
 • Znajomość głównych zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • Sumienność, dokładność i odpowiedzialność w toku realizacji zadań;
 • Ambicja i otwartość na nowe zadania;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w podmiocie leczniczym;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie;
 • Doświadczenie w pracy w systemie SL2014;
 • Posiadanie wiedzy ekonomicznej i finansowo-rachunkowej;
 • Znajomość systemu ochrony zdrowia;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – zdrowie publiczne, finanse i rachunkowość, ekonomia, socjologia, prawo;

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę w prężnie działającym zespole;
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
 • Bezpośrednią styczność z procesem inwestycyjnym;
 • Możliwość poznania funkcjonowania podmiotu klinicznego;
 • Przyjazną atmosferę, kreatywny, ambitny zespół współpracujący.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o składanie cv na adres email: kadry@uckwum.pl z dopiskiem „Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi finansowania

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Banacha 1a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

UCK WUM informuje, że:

1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9812, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl, tel. 22 317 91 35

4. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA: Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
1) wykształcenie;
2) kwalifikacje zawodowe;
3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
1) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
2) numer telefonu;
3) adres e-mail;
4) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;

w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.

Autor: Kinga Opałka, 17 maja 2021 08:33
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2021 08:33