Całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na w
zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. (w lokalizacji Banacha) w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii,
  b) Oddziale Pooperacyjnym;
 2. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej II Kliniki Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii;
 3. Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej,
  Transplantacyjnej i Wątroby;
  a) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii;
 4. Centralnym Bloku Operacyjnym.

  Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego
  Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 16 grudnia 2021 14:55
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2021 12:21