Ogłoszenie konkursu w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SKDJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej polegającej na instrumentowaniu do zabiegów operacyjnych przez pielęgniarki w Klinice Ortopedii  i Traumatologii Narządu Ruchu – Blok Operacyjny  w SKDJ UCK WUM (  lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod nr tel.  (22) 599 17 62 oraz w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki pod nr tel. (22) 502 12 22 lub (22) 502 11 54.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2023 r. o godz. 8:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki w lokalizacji SKDJ.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz            przedłużenia              terminu                      składania              ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

  Ogłoszenie konkursu
  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
  Formularz Ofertowo-Cenowy
  RODO
  Wzór umowy

Autor: Magdalena Pawińska, 23 sierpnia 2023 15:23
Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2023 15:23