Pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na pełnienie dyżurów medycznych
w Klinice Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Przedmiotem konkursu jest pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (ul. Lindleya 4, Warszawa)

Warunki i przedmiot zamówienia:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:

Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:

 1. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
 2. oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
 3. kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. decyzja o nadaniu numeru REGON;
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 7. aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP,
 8. odpis aktualnej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 9. dyplom ukończenia studiów;
 10. dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
 11. dokument poświadczający ukończenie specjalizacji;
 12. wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
 13. wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:

Zamknięte koperty z napisem:
„Konkurs 41/KADRY/2020, nie otwierać przed 30.12.2020r., godz. 1230 należy złożyć do dnia 30.12.2020r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 w Kancelarii Szpitala (Pawilon XX parter).

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowych informacji dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Anna Niewiadomska  
e-mail: anna.niewiadomska@uckwum.pl            

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przedstawiciela Kliniki Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii oraz Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac, otwarcie ofert nastąpi 30.12.2020 o godz. 1230. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz ofertowy
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Wzór umowy
UCK WUM – RODO informacja do kontraktów

Autor: Kinga Opałka, 23 grudnia 2020 12:48
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2020 12:48