Pielęgniarki Oddziałowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie,

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH; Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii, Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej- Pododdział Intensywnej Terapii, Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej- Pododdział Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U .z 2023 poz. 1515):

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej; Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii, Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej, Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej- Pododdział Intensywnej Terapii, Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej- Pododdział Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( nazwa oddziału)

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny  Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A pok. 013 0D- parter

– za pośrednictwem poczty na adres:. UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A pokój 013 0D

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 27.05.2024 roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do UCK WUM Dziecięcego Szpitala Klinicznego lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Dziecięcego Szpitala Klinicznego są udostępnione na stronie:  https://uckwum.pl/

kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;

  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel: 22 317 91 12
  • DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Autor: Dział Aplikacji, 8 maja 2024 11:54
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2024 11:59