Postępowanie konkursowe na pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na pełnienie dyżurów medycznych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Przedmiotem konkursu jest pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(ul. Lindleya 4 Warszawa)

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).
Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP,
h) odpis aktualnej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia studiów;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokument poświadczający ukończenie specjalizacji;
l) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
m) wypełniony formularz ofertowy.
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem:
„Konkurs 9/KADRY/2020, nie otwierać przed 24.02.2020r., godz. 1200” należy złożyć do dnia 24.02.2020r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Dział Spraw Pracowniczych i Płac (pawilon XX I piętro) lub Kancelarii Szpitala (Pawilon XX parter).

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Szczegółowych informacji dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: dzieciatkajezus.pl w zakładce konkursy.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Anna Niewiadomska
e-mail: anna.niewiadomska@uckwum.pl
Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac oraz Przedstawiciela Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, otwarcie ofert nastąpi 24.02.2020 o godz. 1200. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

Nazwa świadczenia zdrowotnego_SOR_Lekarze
Ogłoszenie_SOR
Formularz ofertowy św.zdrow.
Specyfikacja SIWK_SOR
Umowa o udzielanie świadczeń – nowy wzór-dyżury
UCK WUM – RODO informacja do kontraktów

Autor: Jakub Kuzdra, 12 lutego 2020 13:34
Ostatnia modyfikacja: 12 lutego 2020 13:34