Świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 15.01.2023 r. – 31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich  w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w SKDJ UCK WUM ( lokalizacja ul.  Lindleya 4) w okresie od 15.01.2023 r. – 31.01.2024 r.

W zakresach:

ZAKRES 1. Świadczenie usług pielęgniarskich w bloku operacyjnym Endourologii Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

ZAKRES 2. Świadczenie usług pielęgniarskich w bloku operacyjnym Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

ZAKRES 3. Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziale Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu  11.01.2023r. do godz. 08:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja SKDJ UCK WUM).
  5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, doświadczenie zawodowe, dostępność udzielania świadczeń zdrowotnych, kwalifikacje
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – RODO- UCK WUM
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 28 grudnia 2022 10:15
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2023 13:52