Świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłoszenie
postępowania konkursowego na świadczenie usług pielęgniarskich.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług pielęgniarskich w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, ul. Lindleya 4 Warszawa

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).

Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP;
h) odpis aktualnej polisy potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia szkoły średniej medycznej lub studiów w zakresie pielęgniarstwa;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe;
l) dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki;
ł) mile widziane: referencje z poprzednich miejsc pracy;
m) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2
n) wypełniony formularz ofertowy.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem:
„Konkurs 24/KADRY/2020, nie otwierać przed 31.08.2020 r., godz. 1100 należy złożyć do dnia 31.08.2020r. godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Dział Spraw Pracowniczych i Płac lub Kancelaria Szpitala

Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Szczegółowe informacje dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: dzieciatkajezus.pl w zakładce konkursy.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Pani Ewa Skowrońska                    – tel. (22) 502 12 22

Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Naczelnej Pielęgniarki, Przedstawiciela Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Pracownika Działu Spraw Personalnych i Płac, otwarcie ofert nastąpi 31.08.2020 r. o godz. 1200 w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM – Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący  rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienie, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs ofert.

                                                                                                                                     ……………………………………….

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz ofertowy
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Informacja RODO skierowana do podmiotów uczestniczących w konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 17 sierpnia 2020 11:59
Ostatnia modyfikacja: 17 sierpnia 2020 11:59