Udzielanie specjalistycznych konsultacji przez lekarzy specjalistów z radioterapii/onkologii klinicznej w ramach świadczeń szpitalnych

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych konsultacji  przez lekarzy specjalistów z radioterapii / onkologii klinicznej w ramach świadczeń szpitalnych w zakresie Konsylium onkologicznego (DILO)  pacjentom hospitalizowanym w Klinikach SKDJ UCKWUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 16.08.2023 r. do 01.08.2024 r. po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacja Lindleya 4).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 3 sierpnia 2023 11:46
Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia 2023 09:55