Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w lokalizacji CSK w  podziale na części

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w lokalizacji CSK w  podziale na części:

CZĘŚĆ 1. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji w Poradni Endokrynologicznej Przychodni Specjalistycznej.

CZĘŚĆ 2. Udzielanie  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej w zakresie:

 1.  wykonywania badań USG;
 2. wykonywania badań USG metodą Dopplera.

CZĘŚĆ  3. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej w zakresie:

 1. wykonywania badań USG;
 2. wykonywanie badań USG metodą Dopplera;
 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej.

CZĘŚĆ 4. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

Okres zawarcia umowy od 01.01.2024  r. do 31.12.2025 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  14.12.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Kierownika Przychodni Specjalistycznej (lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY

Autor: Kinga Opałka, 4 grudnia 2023 13:56
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2023 13:56