Udzielanie świadczeń w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.03.2024 do 31.08.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.03.2024 do 31.08.2024 r. w:
1) II Zakładzie Radiologii Klinicznej;
2) Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
3) Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Kliniki  Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby;
4) Oddziale Klinicznym Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki  Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby;
5) Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
6) Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia  Tętniczego i Angiologii;
7) Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Kliniki Kardiologii;
8) Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii;
9) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii;
10) Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
11) Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
12) Oddziale Klinicznym Neurochirurgii i Neuroortopedii Kliniki Neurochirurgii i Neuroortopedii;
13) Oddziale Klinicznym Neurologii Kliniki Neurologii;
16) Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej  Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
17) Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  27.02.2024 r. do godz. 10:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH

Autor: Kinga Opałka, 20 lutego 2024 14:11
Ostatnia modyfikacja: 20 lutego 2024 14:11