Udzielanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od
01.03.2022 do 30.06.2023r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii,
 2. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej II Kliniki Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii;
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 5. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 6. Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby
 7. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 8. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 9. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 10. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 11. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – pielęgniarki endoskopowe;
 12. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 13. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 14. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych,
 15. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
 16. Klinice Neurologii;
 17. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 18. Klinice Neurochirurgii;
 19. Klinice Kardiochirurgii;
 20. Klinice Kardiologii;
 21. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 22. Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 23. Zakładzie Radiologii Klinicznym.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego
  Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2022 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data
  nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Projekt umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 15 lutego 2022 14:07
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2022 11:36