Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63Adziałając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) ogłasza konkurs ofert nr DSP.4240.17.2021.DSK w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie zabiegów radiologii interwencyjnej  

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie audiologii i foniatrii  

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 oraz
  na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, BIP, zakładka konkursy.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii DSK
  w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2021  r. o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, a także odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 9. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 8 października 2021 08:22
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2021 10:44