Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w lokalizacji CSK UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w lokalizacji CSK UCK WUM ( ul. Banacha 1A), w podziale na zakresy:

Zakres 1: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej CSK .

Okres zawarcia umowy: od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

Zakres 2: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej CSK.

Okres zawarcia umowy: od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

Zakres 3: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej CSK.

Okres zawarcia umowy: od 20.08.2024 r. do 31.08.2026 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu  26.06.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Kontraktów Medycznych ( blok B, parter, pokój nr 14).
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy

Autor: Dział Aplikacji, 10 czerwca 2024 12:43
Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2024 12:43