Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń w Poradni
Chirurgicznej dla Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w okresie od 01.07.2023 r.
do 30.06.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego
zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2023 r. do godz. 12:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Dziale Kontraktów Medycznych.
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń,
  kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
  części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert
  bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkurs

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja do edycji
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 16 czerwca 2023 16:25
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2023 11:35