Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów we mechanicznego wspomagania krążenia (VAD) w UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów we mechanicznego wspomagania krążenia (VAD) w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie:

 • opieki stacjonarnej oraz telemonitoringu nad pacjentami z długoterminowym mechanicznym wspomaganiem serca (VAD;
 • opieki stacjonarnej nad pacjentami ze średnioterminowym mechanicznym wspomaganiem serca;
 • opieki stacjonarnej nad pacjentami z krótkoterminowym mechanicznym wspomaganiem serca;
 • transportu serca bijącego do procedury przeszczepiania serca – OCS TransMedics.

Okres zawarcia umowy od 01.04.2024 r do 31.03.2025 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy ofert.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  20.03.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  u Kierownika Kontraktów Medycznych  (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 7 marca 2024 12:55
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2024 15:08