Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neurologa w Pracowni Neurofizjologii Kliniki Neurochirurgii (lokalizacja CSK – Banacha 1a) UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neurologa w Pracowni Neurofizjologii Kliniki Neurochirurgii (lokalizacja CSK – Banacha 1a) UCK WUM.

Okres zawarcia umowy:  od 15.04.2024 r. do 30.04.2025 r

Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
    i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2024 r. o godz. 9:30:00 w  Sekretariacie Kliniki Neurochirurgii CSK .
  5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 8 kwietnia 2024 10:56
Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2024 09:19