Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej
w zakresie
:

 1. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą tomografii komputerowej;
 2. Drenaż zbiornika płynu w wątrobie pod kontrolą tomografii komputerowej;
 3. Drenaż zbiornika w jamie brzusznej (poza wątrobą) pod kontrolą tomografii komputerowej;
 4. Termoablacja guza wątroby pod kontrolą tomografii komputerowej;
 5. Termoablacja guza nerki pod kontrolą tomografii komputerowej;
 6. Krioablacja guza nerki pod kontrolą tomografii komputerowej.

Okres zawarcia umowy: od 15.03.2024 r. do 31.03.2025 r.   

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2024 r. do godz. 15:00.  Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. o godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie II Zakładu Radiologii Klinicznej (Lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Magdalena Pawińska, 1 marca 2024 14:24
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2024 11:29