Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2026 r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2026 r., a w szczególności :
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice Chirurgii Dziecięcej,
Urologii Dziecięcej i Pediatrii;
2) Pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii;
3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO;
5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitali Klinicznych UCK WUM (w lokalizacji DSK), po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii lub osobą upoważnioną;

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy na udzielanie świadczeń
  zdrowotnych .
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych
  pod numerem tel. (22) 599-17-51.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2024 r. do godz.08:00. Oferta przesłana pocztą będzie
  traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest
  późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej
  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM ds. Ekonomicznych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje
  oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części
  oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
  przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000
  euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy

Autor: Dział Aplikacji, 3 czerwca 2024 13:08
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2024 13:11