Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii (Oddziale Klinicznym Kardioanestezjologii)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii (Oddziale Klinicznym Kardioanestezjologii) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r. w podziale na zakresy:

Zakres nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
  tj. wykonywania znieczulania ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi;
 6. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 7. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według harmonogramu;
 8. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych tj.: przeszczep serca, przeszczep płuc.

Zakres nr 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 2. leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
 3. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi;
 4. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 5. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według harmonogramu;
 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  28.12.2023 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w pokoju Kierownika Kontraktów Medycznych (lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 21 grudnia 2023 13:06
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2024 14:57