Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.0.991 t.j.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice  Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby), a w szczególności:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
  i Wątroby),
 2. Pełnienie dyżurów medycznych,
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO,
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitali Klinicznych UCK WUM, po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa lub osobą upoważnioną.
 6. Pobieranie narządów od dawców zmarłych w innych ośrodkach.

Okres zawarcia umowy: od 01.12.2023 r. do 31.05.2024 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-95.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  29.11.2023 r. do godz. 10:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2023 r. o godz. 12:00 w  Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM ds. Ekonomicznych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

UWAGA ZMIANA!
Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2023 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2023 r. o godz. 12:00

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 23 listopada 2023 10:26
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2023 08:36