Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurochirurgii CSK UCK WUM (lokalizacja ul. Banacha 1A)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurochirurgii CSK UCK WUM (lokalizacja ul. Banacha 1A), a w szczególności:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice Neurochirurgii,
 2. Pełnienie dyżurów medycznych,
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO,
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitali Klinicznych UCK WUM, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii lub osobą upoważnioną,
 6. Zarządzanie Kliniką Neurochirurgii oraz Kliniką Neurochirurgii Dziecięcej – (jeśli dotyczy).

Okres zawarcia umowy:  od 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024 r. o godz. 11:30 w Sekretariacie  Dyrektora ds. Lecznictwa UCK WUM .
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – RODO
Załącznik nr 3 do SWKO – Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 15 kwietnia 2024 10:13
Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2024 15:02