Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej w okresie od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r. w zakresie:
1) Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Klinice Neurochirurgii
Dziecięcej,
2) Pełnienia dyżurów medycznych,
3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO,
5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitali Klinicznych UCK WUM, po uprzednim
uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa DSK lub osobą upoważnioną.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych
  pod numerem tel. (22) 599-17-51 .
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2024 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie
  traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest
  późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej
  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacja : DSK UCK WUM) .
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje
  oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części
  oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
  przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000
  euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja edytowalna
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór Umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Dział Aplikacji, 17 maja 2024 14:37
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2024 08:41