Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujący:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM ( lokalizacja SKDJ UCK WUM UL. Lindleya 4) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2025 r. w zakresie:

1 / Leczenia chorób barku –  dużych zabiegów na kończynie górnej, endoprotezoplastyki stawu ramienno – łopatkowego, artroskopii stawu ramiennego  i innych stawów.

2 / Leczenia schorzeń kręgosłupa – leczenia zachowawczego  i procedur chirurgicznych kręgosłupa

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2022 r. do godz. 11:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (Lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy
Ogłoszenie wyniku konkursu

Autor: Kinga Opałka, 5 grudnia 2022 13:17
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2023 15:16