Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii  i Chorób Wewnętrznych w ramach wykonywania zabiegów

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii  i Chorób Wewnętrznych w ramach wykonywania zabiegów  tj:

 1. gastroskopia, sigmoidoskopia;
 2. kolonoskopia;
 3. polipektomia przy użyciu pętli;
 4. mukozektomia/ESD;
 5. tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego lub technika obliteracji lub usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego;
 6. poszerzanie i/lub protezowanie zwężeń przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego;
 7. ECPW;
 8. ECPW wykonywane enteroskopem lub enteroskopia;
 9. założenie PEG;
 10. EUS;
 11. dyżury pod telefonem do zabiegów endoskopowych ratujących życie.

Okres zawarcia umowy: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca-konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  12.12.2023 r. do godz. 9:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2023 r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Dyrekcji CSK.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY – INDYWIDUALNA PRAKTYKA
WZÓR UMOWY – PODWYKONAWCA
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 6 grudnia 2023 10:32
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2023 14:16