Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Przychodni Specjalistycznej lokalizacji DSK UCK WUM w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Przychodni Specjalistycznej lokalizacji DSK UCK WUM w następujących zakresach:

ZAKRES I. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.
ZAKRES II. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.
ZAKRES III. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej dla Dzieci w okresie 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2024 r. do godz.15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Kierownika Przychodni Specjalistycznej (lokalizacja CSK UCK WUM).
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość oraz kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja do edycji
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 16 stycznia 2024 14:29
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2024 15:53