Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Szpitalnej Izbie Przyjęć w podziale na zakresy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zakresy:

Zakres 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z chorób wewnętrznych
w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM) w zakresie pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia:

 1. dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00 – 19:00) w dni powszednie, soboty i święta;
 2. dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00 – 7:00) w dni powszednie, soboty i święta.

Okres zawarcia umowy: 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z  chirurgii ogólnej w zakresie pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia:

 1. pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby tj.:
  a) dyżurów medycznych 16,25 – godzinnych w dni powszednie (15:05 – 7:30);
  b) dyżurów medycznych 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta (7:30 – 7:30).
 2. pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM) tj.:
  a) dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00 – 19:00) w dni powszednie, soboty i święta;
  b) dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00 – 7:00) w dni powszednie, soboty i święta.

Okres zawarcia umowy: 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

Zakres 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z neurologii w zakresie
pełnia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia:

 1. pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Neurologii;
 2. pełnienie dyżurów medycznych  w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM).

Okres zawarcia umowy: 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

Zakres 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z chorób wewnętrznych oraz 
medycyny pracy na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w zakresie:

 1. pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM) tj.:
  a) dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00 – 19:00) w dni powszednie, soboty i święta;
  b) dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00 – 7:00) w dni powszednie, soboty i święta.
 2. Udzielanie konsultacji z medycyny pracy w Przychodni Specjalistycznej (CSK UCK WUM), w tym wydawania orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do pracy lub przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku.

Okres zawarcia umowy: 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2024 r. o godz. 11:00 w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora
  ds. Lecznictwa (lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY ZAKRES I, II, III
WZÓR UMOWY ZAKRES IV
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 24 stycznia 2024 11:57
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2024 15:21