Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Klinicznej SKDJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 01.10.2023 do 30.09.2024 w zakresie:
a. udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Zakładzie Radiologii SKDJ Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
b. pełnienia dyżurów;
c. wykonywania i opisywania badań (rentgenowskich, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego) pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez Kierownika Zakładu;
d. udzielania konsultacji klinicznych w obszarze UCK WUM.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  15.09.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora UCK WUM ds. Ekonomiczno – Administracyjnych (Lokalizacja DSK UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6.  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Autor: Kinga Opałka, 7 września 2023 12:03
Ostatnia modyfikacja: 7 września 2023 12:03