Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.12.2020 r. na okres 3 lat w:
1) Centralnym Bloku Operacyjnym;
2) II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
3) Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
4) Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej;
5) Stacji Dializ;
6) II Zakład Radiologii Klinicznej;
7) Klinice Kardiochirurgii;
8) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Kliniki Kardiologii;
9) Pododdziale Elektrokardiologii;
10) Pododdział Kardiologii Inwazyjnej;
11) Szpitalnej Izbie Przyjęć;
12) Szpitalnej Izbie Przyjęć – obserwacja we wskazanym miejscu pacjentów bez ustalonego wyniku COVID;
13) Klinice Kardiologii.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-38 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Zmiany do postępowania konkursowego
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 13 listopada 2020 08:26
Ostatnia modyfikacja: 26 listopada 2020 09:41