Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w okresie od 01.12.2023 r. do 31.03.2025 r.  (lokalizacja CSK)

konkurs ofert nr 53/2023/CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w okresie od 01.12.2023 r. do 31.03.2025 r.  (lokalizacja CSK ul. Banacha 1A).

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod nr tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2023 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w gabinecie Kierownika  Zakładu Radiologii Klinicznej.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Projekt umowy

Autor: Kinga Opałka, 13 listopada 2023 13:05
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2023 13:05