Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w okresie od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. (Lokalizacja CSK)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w okresie od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. tj.:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad chorymi hospitalizowanymi w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnejw godzinach Ordynacji Szpitala tj. 7:30 – 15:05 w dni powszednie;
 2. pełnienie dyżurów medycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej
  i Transplantacyjnej tj.:
  – dyżurów medycznych 16,25 – godzinnych w dni powszednie (15:05 – 7:30);
  – dyżurów medycznych 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta (7:30 – 7:30).
 3. pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  12.05.2023 r. do godz. 10:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacja CSK).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY

Autor: Kinga Opałka, 5 maja 2023 09:09
Ostatnia modyfikacja: 5 maja 2023 09:09