Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii w podziale na części

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 roku poz. 711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii pacjentom Udzielającego Zamówienia w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r.  w podziale na części:

Część I Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z kardiologii
i transplantologii klinicznej w Klinice Kardiochirurgii
.

Część II Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z chirurgii klatki piersiowej
i transplantologii klinicznej w Klinice Kardiochirurgii
.

Część III Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z kardiochirurgii
i transplantologii klinicznej w Klinice Kardiochirurgii
.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2021 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
WZÓR UMOWY DOT. I CZĘŚCI KONKURSU OFERT
WZÓR UMOWY DOT. II CZĘŚCI KONKURSU OFERT
WZÓR UMOWY DOT. III CZĘŚCI KONKURSU OFERT
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowegoAutor: Kinga Opałka, 19 października 2021 13:56
Ostatnia modyfikacja: 2 listopada 2021 14:45