Udzielanie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji CSK ul. Banacha 1A w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji CSK ul. Banacha 1A w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.04.2024 do 31.07.2025 r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  – Oddziale Intensywnej Terapii;
  – Oddziale Pooperacyjnym;
  – Oddziale Anestezjologii.
 2. Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii:
  – Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej.
 3. Klinice  Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby;
  – Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej.
 4. Klinice Kardiologii;
  – Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
  – Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej;
  – Oddział Kliniczny Elektrokardiologii.
 5. Klinika Neurologii;
  – Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
 6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego  i Angiologii
  – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 7. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (Sala Wybudzeń)
  – Pracownia Endoskopii i Przewodu Pokarmowego– (W tym pełnienie dyżurów pod telefonem w ceku przyjazdu do zabiegów endoskopowych ratujących życie tj.: a) dyżurów medycznych pod telefonem 16,5 godzinnych w dni powszednie (godz. 15:05-7:30), b) dyżurów medycznych pod telefonem 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta (godz. 7:30-7:30);
 8. Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Choró Wewnętrznych
  – Stacja Dializ
 9. Szpitalna Izba Przyjęć;
 10. Centralny Blok Operacyjny.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  20.03.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 11 marca 2024 13:04
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2024 13:05