Udzielanie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji CSK w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychw lokalizacji CSK ul. Banacha 1A w:

 1. zakresie ratownictwa medycznego w okresie od 15.07.2023 do 31.08.2024 r. w Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 2. zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 15.07.2023 do 31.08.2024 r. w:
  A) II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  – Oddziale Intensywnej Terapii;
  – Oddziale Pooperacyjnym;
  – Oddziale Anestezjologii.
  B) Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii:
  – Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgiczny.
  C) Centralny Blok Operacyjny.
  D) Klinice  Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby;
  – Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej.
  E) Klinice Kardiologii;
  – Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
  – Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej;
  – Oddział Kliniczny Kardiologii Ogólnej;
  – Oddział Kliniczny Elektrokardiologi.
  F) Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (Sala Wybudzeń).
  G) Klinika Neurologii;
  – Oddział Kliniczny Neurologii.
  H) Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
  – Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  11.07.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy – pielęgniarka
Wzór umowy – ratownik medyczny

Autor: Kinga Opałka, 4 lipca 2023 11:30
Ostatnia modyfikacja: 4 lipca 2023 11:30