Udzielanie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 711, z późn. zm) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. w zakresie:

 1. Przychodnia Specjalistyczna:
  a) wykonywania badań USG narządów jamy brzusznej, tarczycy oraz piersi;
  b) wykonywania badań USG metodą Dopplera;
  c) udzielania konsultacji specjalistycznych w Poradni Nadciśnienia Tętniczego;
 2. pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.
 3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021 r. o godz. 9:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 8. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Autor: Kinga Opałka, 15 grudnia 2021 15:54
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2021 14:11