Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Torakochirurgii (Centralny Szpital Kliniczny)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r. w podziale na części:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Torakochirurgii;
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Torakochirurgii oraz pełnienie funkcji kierownika Oddziału Torakochirurgii polegającą na sprawowaniu kontroli medycznej i organizacyjnej oraz nadzorowaniu pracy personelu średniego, niższego i technicznego współuczestniczącego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2021 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r. godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 8. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 10. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘOWANIA KONKURSOWEGO

Autor: Kinga Opałka, 15 stycznia 2021 15:37
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2021 15:03